Garden Line ka ne filozofine e saj ofrimin e sherbimeve, duke ruajtur gjithmone cilesine e punimeve te saj, korrektesen ne realizimin e projekteve brenda afateve kohore, ofrimin e nje sherbimi profesional qe ruan etiken e biznesin dhe keshillon klientet e saj te interesuar per t’u njohur me nga afer me teknologjite e avancuara ne kete industri.

Gjithashtu stafi i spcializuar eshte ne gjendje t’u pergjigjet te gjitha pyetjeve dhe paqartesive qe mund te keni, qe ne fazen e porosise apo projektimit te projektit, duke hequr qe pikepyetje per nje realizim korrekt dhe me profesionalizem.


Projektimi dhe zbatimi

Garden Line i kushton shume vemendje fazes se projektimit te projekteve te saj, duke marre informacionin e nevojshem permenyren e perdorimit te produkteve nga klienti, qellimin e tyre, si dhe bent e gjitha matjet fizike ne rastin e projekteve te hapesirave te gjelberta, mbi te cilen ajo ngre projektin e saj duke u bazuar dhe ne shijet dhe funksionet qe do kryeje hapesira finale.

Pas kesaj ajo pergatit preventivin e punimeve dhe planin e realizimit per disa opsione per te cilat bie dakort dhe me klientin duke finalizuar keshtu fazen e projektimit dhe duke nisur fazen e zbatimit.

Faza e zbatimit i permbahet te gjitha parametrave te projektimit duke bere korrigjime kur nevojitet dhe gjithashtu testimet e produkteve ne rastet e projekteve te realizimit te hapesirave te gjelberta. Mbikqyrja e punimeve behet nga specialistet e seciles fushe per te qene ne perputhje me projektimin. Ne fund, pas testimeve te kryera, projekti dorezohet tek klienti me te gjithe dokumentacioni perkates dhe instruksione te perdorimit dhe mirembajtjes.

Mirembajtja

Ne raste kur klienti kerkon dhe sherbimin e mirembatjes Garden Line ofron nje liste te anetareve profesioniste te asociuar prane Garden line, te cilet jane ne gjendje t’ju ofrojne nje sherbim te kualifikuar te mirembajtjes me kosto shume ekonomike, nderkohe qe Garden Line do t’I mbeshtese me bazen materiale.

Sherbime te tjera

Garden Line ofron sherbime te specializuara sidomos ne rastet e nderhyrjes kur kerkohen aftesi te specializuara per te rimekembur nje hapesire te gjelber, apo per te zevendesuar pjese te rendeishme te parqeve kombetare, pujore, etj. Per kete, Garden Line ve ne dispozicion pervojen e specialisteve te saj me te mire si dhe mjetet dhe lendet e nevojshme per te realizuar objektivat e nderhyrjeve.

Register and Claim Bonus at williamhill.com